OBM GRUPPENS HÅLLBARHETSARBETE

OBM Gruppen delar upp sitt hållbarhetsarbete huvudsakligen i tre olika sektorer:

  • Frågor om miljö och energi
  • Social hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet

Miljö och energi:

OBM Gruppen arbetar aktivt på många sätt för att minska belastningen på miljön och försöker att minimera användandet av energi i flera sammanhang.
Vi har sedan starten minimerat antalet kontor och därmed resor från och till arbetsplatsen samt den energiförbrukning som kontoren annars hade skapat. De flesta arbetar hemifrån ändå sedan starten av företaget för 20 år sedan. Vi försöker hela tiden minimera resorna till våra uppdrag genom att dels försöka anställa våra tekniker och besiktningsmän med så stor geografisk spridning vi kan och dels genom att försöka styra beställarna att använda den personal som finns närmast tillhands.
Den byggnad som vårt huvudkontor är lokaliserat i har mycket låg energiförbrukning och har en helt nyinstallerad solcellsanläggning på taket som genererar ungefär hälften av vår årliga elförbrukning.
Vid inköp av fordon så är kravet att de nya skall ha en lägre bränsleförbrukning än de tidigare hade. Vi försöker i möjligaste mån utnyttja digitala hjälpmedel vid möten för att minimera resor.

Socialt hållbarhetsarbete:

Att få personalen att trivas är helt avgörande för företagets förmåga att fungera och utvecklas. Vår övergripande syn är att personalen är företaget. OBM Gruppen har som filosofi att personal som visar ansvar och entreprenörsanda ofta får möjligheten att utvecklas vidare såsom delägare eller franchisetagare om de så vill. 
Ett verktyg vi använder för att mäta det sociala hållbarhetsarbetet är att mäta personalomsättningen över tid. Vår personalomsättning är extremt låg och nära noll. Vilket är något som vi är mycket stolta över. Detta beror till stor del på personalens möjlighet att få arbeta relativt fritt under ansvar. Vi saknar i stort sett helt arbetsledare i ordinarie löpande drift och har så gjort sedan företaget grundades. Grunden till detta är att vi fokuserar på att anställa självgående personer med hög initiativförmåga.

Ekonomiskt hållbarhetsarbete:

En god och stabil ekonomi är en förutsättning för att OBM Gruppens företag ska ha gynnsam tillväxt och långsiktighet. En stabil ekonomi ger även arbetsro som skapar en trygg stämning för de anställda i företagen. Att företagens ekonomi över tid varit stabil beror också på ägarnas syn på utveckling och utdelning.
Då ägarna är aktiva i företaget och delaktiga i den dagliga driften så skapas en förståelse för vad företaget behöver för resurser och vilka investeringar som är nödvändiga.