Radonmätningar

Det luktar inte, det syns inte och det smakar ingenting. Ändå finns det i nästan all mark runt omkring oss. Radon kan också finnas i vårt dricksvatten och i en del byggnadsmaterial. Många bostäder i Sverige har högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller. Om du misstänker att det finns radon i ditt hus så kan vi hjälpa dig att mäta radonhalten, göra en utredning och ge förslag på åtgärder. Vi på OBM Gruppen genomför radonmätningar i villa.

Radonmätningar hus, radonmätningar villa

Mätningar

Först görs en radonindikering med en radonscouter. Den ska stå i huset ca 2-4 dygn under normala inomhusförhållanden. Bäst resultat ges under eldningssäsong (oktober-april). De aktuella värdena laddas ner i en dator och resulterar i grafer där ett medelvärde tas fram.


Fördelen med en radonindikering är att du som kund snabbt får en indikation på halten radongas i ditt hus. Utifrån den avgörs om en långtidsmätning är aktuell.


De vanligaste åtgärderna är

  • Förbättra tilluftsventilationen i huset
  • Installera mekanisk frånluftsventilation (ibland även mekanisk tilluft)
  • Installera en radonsug eller radonbrunn
  • Montera en radonavskiljare (radon i vatten)

Hälsorisker med Radon

En hög radonhalt i bostaden medför allvarliga hälsorisker. En hög radonhalt ökar markant risken för lungcancer. Det finns siffror som talar för att 500 personer varje år insjunkar i lungcancer orsakat av radon i Sverige.

När radon sönderfaller bildas så kallade radondöttrar. Radonet och dessa radondöttrar följer med in i kroppen då vi andas och når luftrör och lungor. Där kan de orsaka skador som kan leda till lungcancer.

När radon även finns i vatten skapar det en mycket stor hälsorisk. När vattnet tappas upp övergår radongaserna till inomhusluften och dessa radongaser andas in av personerna i byggnaden.

Även andra organ än luftrör och lungor kan bli påverkade i din kropp. Att mäta radonhalten i sitt hus är alltså en billig försäkring för att minska risken för att din kropp ska ta skada.