SEKRETESSPOLICY

Så här hanterar vi dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen(GDPR).

Här förklarar vi inom OBM Gruppen AB hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till info@obm.se

För att kunna fullgöra våra skyldigheter mot kunder, leverantörer och personal, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information.

Information vi samlar in om dig

När du använder någon/några av våra webbtjänster eller i samband med att vi utför en tjänst så kan vi samla in följande information:

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, bostadsadress och fastighetsbeteckning
 • Information angående de varor/tjänster du har köpt
 • Betalningshistorik avseende dina köpta varor/tjänster
 • Informationen du ger oss är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med OBM Gruppen AB

Vad gör vi med din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra, förbättra våra tjänster och för att kunna upprätthålla ingångna avtal. Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter är intresseavvägning och vi behandlar personuppgifter för följande syften:  

 • Vi hanterar dina personuppgifter till stöd för fullgörande av avtal.
 • För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla information, produkter och tjänster som du begär från oss.
 • För att följa gällande lagstiftning som t.ex. bokföringslag och regelverket kring ROT-bidrag.
 • Lagringstid: Generellt gäller att bokföringslagen medför att informationen ska sparas 7 år. När det gäller installationer (tex avfuktare, radonsug el dyl) av olika slag som vi installerat har vi ett 10-årigt ansvarsåtagande vilket medför att lagringstiden för denna typ av tjänst är 10 år.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att er data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. 

Leverantörer, underleverantörer och bolag inom vår organisation

Vi kan komma att dela era personuppgifter till våra leverantörer eller underleverantörer för att kunna utföra våra avtalade tjänster gentemot er.

Myndigheter

Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel är hantering av ROT-bidrag.

Avyttring

Vi kan komma att dela din information till tredje parter:

 • I det fall att vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas.

Vad vi inte kommer att göra med er data

Vi kommer inte att sälja eller förmedla dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande förutom vid tillfällen som anges ovan samt gällande leverantörer, underleverantörer och bolag inom vår organisation.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES.  Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom vår företagsgrupp eller av annan leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Personuppgiftsansvar

OBM Gruppen AB, org nr 556806-2367 är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen:

 • Ni har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.
 • Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.
 • Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

För att nyttja ovanstående rättigheter så kontaktar ni oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till: OBM-GRUPPEN AB Generatorgatan 12 195 60 Arlandastad.

I brevet så uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

Uppdateringar av informationstexten

OBM Gruppen AB förbehåller sig rätten att granska, revidera och uppdatera denna Integritetspolicy vid behov. Vi ber dig därför regelbundet återkomma till denna sida för uppdateringar. Du kan alltid hitta den senaste och gällande versionen här. Om denna Integritetspolicy uppdateras kommer du kunna få tillgång till tidigare versioner genom att kontakta oss på info@obm.se.

Uppdaterad 2020-11-11